Om Fasadglas

Hållbarhet

Vår verksamhet påverkar vår omvärld – i både positiv och negativ bemärkning, vi vill att
resultatet av vårt arbete skall bidra till ett hållbart samhälle.

People, planet and profit
- det börjar hos individen…

För oss handlar hållbarhet om mycket mer än bara miljö - det är en del av vår identitet och påverkar oss i vår vardag. Det handlar bland annat om hur vi gör affärer, hur vi väljer material, hur vi bygger och hur vi behandlar våra medmänniskor.

2011 certifierades Fasadglas AB inom ISO 9001 och 14001. Under alla dessa år har vi systematiskt arbetat med olika förbättringsområden inom bolaget, speciellt ur hållbarhetssynpunkt.

Med hänsyn till Fasadglas vision och bransch, har vi bestämt att specificera våra hållbarhetsmål till 3 mål som är uttagna från FN:s ”Globala mål för hållbar utveckling”. Vi tar vårt ansvar genom att påverka våra konstruktionslösningar, val av produkter, leverantörer och samarbetspartner. Vi vill bidra till ett hållbart samhälles utveckling.

Mål 5. Jämställdhet

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och kreativ utveckling. Det har bevisats om och om igen att politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling.

Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Att avskaffa alla former av diskriminering är inte bara en grundläggande mänsklig rättighet, utan också avgörande för att människor och samhällen ska utveckla sin fulla potential.

Mål 7. Hållbar energi för alla

Förutom vårt arbete med att ständigt utveckla energieffektiva konstruktioner/ lösningar, utvecklar vi och arbetar med andra och tredje generationens solceller. Målet är att göra tekniken tillgänglig för fler och detta vill vi förverkliga genom vårt engagemang i bolagen Exeger och LightEnergy. Vi vill att de glasfasader och tak som vi levererar skall fungera som energikällor.

Mål 12. Hållbar konsumtion
och produktion

Detta mål handlar bland annat om att minska avfall och svinn, återanvända och återvinna i alla led, men även att erbjuda kvalité och lösningar som håller över tid.

För oss innebär det att se över produktionen – effektivisera, välja rätt material, minska svinn och hålla produktionen lokalt etc. Men även att i största mån återvinna glas och metall i projekt och produktion, utveckla interna processer och system- bland annat KMA-arbetet. Genom att ständigt vara uppdaterade för att minska vårt avtryck… Genom att samarbeta med kunder och leverantörer kan vi minska påverkan i alla led.